Новини


Интернет реклама УБС

Головна » 2009 » Жовтень » 27 » Проект Положення про ліцензування освітньої діяльності


21:47
Проект Положення про ліцензування освітньої діяльності
Проект
 
Затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України 
від ______________ № ______


ПОЛОЖЕННЯ
про ліцензування освітньої діяльності у галузі вищої освіти 
Загальна частина
1. Це Положення встановлює порядок ліцензування освітньої діяльності, відповідальність суб’єктів господарювання та органу ліцензування за порушення законодавства щодо ліцензування освітньої діяльності у галузі вищої освіти.
2. Ліцензування – процедура визнання спроможності навчального закладу певного типу розпочати освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення (далі – державні вимоги щодо ліцензування освітньої діяльності у галузі вищої освіти).
Державні вимоги щодо ліцензування освітньої діяльності у галузі вищої освіти затверджуються МОН.
3. Відповідно до Закону України „Про освіту” (1060-12) та Закону України „Про вищу освіту” (2984-14) дія цього Положення поширюється на вищі навчальні заклади, незалежно від форм власності та підпорядкування, й інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти (далі – навчальні заклади), що здійснюють освітню діяльність у галузі вищої освіти.
Ліцензування відокремлених структурних підрозділів навчальних закладів здійснюється в порядку, що встановлений для навчальних закладів, та відповідно до державних вимог щодо ліцензування освітньої діяльності у галузі вищої освіти. 
Рішення про розподіл ліцензованого обсягу підготовки між формами навчання (денною, заочною) приймається навчальним закладом. Дистанційна форма навчання підлягає окремому ліцензуванню, в порядку, передбаченому цим положенням
4. Ліцензуванню підлягають:
4.1. підготовка фахівців з вищою освітою різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами (спеціальностями); 
4.2. військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу; 
4.3. перепідготовка фахівців з вищою освітою за спеціальностями; 
4.4. розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізація; 
4.5. підготовка фахівців з вищою освітою за дистанційною формою навчання;
4.6. підготовка іноземців, що прибули в Україну для навчання; 
4.7. підготовка іноземців, що прибули в Україну для навчання, до вступу у вищі навчальні заклади; 
4.8. підготовка до вступу у вищі навчальні заклади
5. Рішення щодо ліцензування, відмови в ліцензуванні та анулювання ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері вищої освіти приймається МОН на підставі рішення Державної акредитаційної комісії (далі – ДАК).
6. Документом, що засвідчує рішення щодо ліцензування, є ліцензія на освітню діяльність (далі – ліцензія). У додатку до ліцензії зазначаються назва напряму, спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень та обсяги підготовки, форма навчання, термін дії ліцензії, а також юридична адреса навчального закладу. 
Відомості про відокремлений структурний підрозділ, що пройшов процедуру ліцензування, вносяться до додатку до ліцензії, де зазначається назва напряму, спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень та обсяги підготовки, форма навчання, а також юридична адреса цього відокремленого структурного підрозділу.
Зразок ліцензії та додатку до неї затверджує МОН.
7. Порядок оформлення, видачі, зберігання та обліку ліцензій, їх дублікатів затверджується МОН.
8. Ліцензія видається, як правило, на термін завершення циклу підготовки фахівців за напрямами, спеціальностями, але не менше, ніж на два роки. 
9. За результатами акредитації напрямів підготовки та спеціальностей МОН приймає рішення щодо продовження терміну дії ліцензії на час дії сертифіката про акредитацію відповідного напряму підготовки, спеціальності. Відмова в акредитації або анулювання сертифіката про акредитацію є підставою для прийняття МОН рішення про анулювання ліцензії. 
Процедура ліцензування

10. Навчальний заклад, що має намір розпочати освітню діяльність у сфері вищої освіти, письмово звертається до органу, якому він безпосередньо підпорядкований з поданням щодо отримання рекомендації про доцільність започаткування освітньої діяльності з обраного напряму (спеціальності). Орган, до якого адресоване звернення, протягом терміну, встановленого законодавством, надає навчальному закладу висновок про доцільність або недоцільність започаткування навчальним закладом освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
11. Після отримання висновку, зазначеного в п.10 цього Положення, навчальний заклад, що має намір розпочати освітню діяльність у сфері вищої освіти, звертається не пізніше 15 серпня поточного року до ДАК із заявою про проведення попередньої експертизи. До заяви додається висновок, зазначений у п. 10 цього Положення. 
12. ДАК спільно з МОН у двотижневий строк після початку поточного навчального року створює експертну комісію і направляє її до навчального закладу. 
Положення про експертну комісію, порядок проведення попередньої експертизи і нормативно-методичне забезпечення діяльності експертних комісій затверджується МОН.
13. При проведенні попередньої експертизи експертна комісія аналізує стан кадрового, матеріально-технічного, науково-методичного, інформаційного та іншого забезпечення навчального процесу і встановлює відповідність навчального закладу державним вимогам щодо ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
14. Строк роботи експертної комісії у навчальному закладі не повинен перевищувати десяти робочих днів. 
15. За результатами перевірки експертна комісія складає експертний висновок щодо спроможності навчального закладу розпочати освітню діяльність у галузі вищої освіти за певним напрямом (спеціальністю), з яким ознайомлює керівника навчального закладу в останній день роботи експертної комісії. 
Висновок складається в трьох примірниках. Комісія в тижневий строк з дня підписання експертного висновку передає в МОН і ДАК по одному примірнику експертного висновку, ще один примірник залишається у навчальному закладі. 
16. Навчальний заклад в тижневий строк з дня підписання експертного висновку звертається до МОН із заявою про проведення ліцензійної експертизи.
До заяви додаються:
обґрунтування необхідності надання відповідної освітньої послуги із зазначенням можливостей навчального закладу щодо її реалізації на рівні галузевих та державних освітніх стандартів;
копії установчих документів;
копія рішення власника (власників) або уповноваженого ним органу про утворення навчального закладу (нотаріально завірена – для приватних навчальних закладів);
нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію навчального закладу;
нотаріально завірена копія довідки про включення навчального закладу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника закладу: першої сторінки паспорта, а також нотаріально завірені копії дипломів про вищу освіту та науковий ступінь, атестатів про вчене звання;
довідка про погодження надання освітньої послуги з органами виконавчої влади.
У випадку якщо навчальний заклад планує провадження діяльності за програмами іноземних навчальних закладів, крім зазначених документів, до заяви додаються:
нотаріально завірений документ про реєстрацію навчального закладу – іноземної юридичної особи в країні знаходження;
дозвіл навчального закладу – іноземної юридичної особи на право використання його навчальних програм та видачу документа за результатами навчання, погоджений з центральним органом управління освітою країни знаходження навчального закладу (якщо це передбачено національним законодавством відповідної держави);
довідка державного центрального органу управління освітою країни знаходження навчального закладу про акредитацію (визнання) навчальних програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності, в порядку, передбаченому національним законодавством відповідної держави;
програма та навчальний план, за якими надаватиметься освітня послуга, погоджені з МОН.
Для навчальних закладів іноземних держав або їх структурних підрозділів, що утворюються та функціонують в Україні, крім зазначених документів, до заяви додаються: 
нотаріально завірені копії документів, що засвідчують правові засади щодо легалізації та утворення навчального закладу чи структурного підрозділу (філії) на території України (міжнародної угоди, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу іноземної держави на утворення та діяльність навчального закладу чи структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено національним законодавством);
документ, що підтверджує визнання програми, за якою проводиться навчання в Україні, іноземною державою – засновником навчального закладу (якщо це передбачено національним законодавством країни);
програма та навчальний план, за якими надаватиметься освітня послуга, погоджені з МОН.
17. У випадку порушення строку, зазначеного в п. 16 даного Положення, попередній експертний висновок втрачає чинність.
18. Заява із додатками формується навчальним закладом в ліцензійну справу, яка подається до МОН пронумерованою, прошнурованою та скріпленою печаткою навчального закладу.
19. МОН після одержання ліцензійної справи долучає до неї експертний висновок і у 10-денний строк проводить аналіз документів на відповідність чинному законодавству, результати якого разом з ліцензійною справою передає до ДАК.
20. ДАК протягом 40 днів розглядає і аналізує ліцензійну справу на відповідність державним вимогам щодо ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти, і ухвалює рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі.
21. Рішення про відмову в ліцензуванні приймається, якщо:
1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
2) хоча б один із показників не відповідає державним вимогам щодо ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти;
3) у поданих на ліцензування документах виявлено інформацію, що не відповідає дійсності;
4) у випадку невідповідності ліцензійної справи вимогам, встановленим п. 15 цього Положення. 
22. МОН на підставі рішення ДАК у 10-денний строк з дня його ухвалення приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі. 
Рішення МОН про надання чи продовження терміну дії ліцензії набуває чинності з дня його прийняття. 
23. Повідомлення про прийняття рішення МОН про відмову у видачі ліцензії надсилається заявникові протягом 5 днів з дня прийняття відповідного рішення із зазначенням підстав такої відмови.

Оскарження рішень щодо ліцензування
24. Навчальний заклад має право звернутися до МОН з апеляцією на рішення щодо ліцензування протягом 10 днів з дня його прийняття.
Після закінчення встановленого терміну апеляція до розгляду не приймається.
25. МОН для розгляду апеляції утворює апеляційну комісію, яка готує рекомендації на чергове засідання ДАК. 
Якщо розгляд апеляції потребує додаткової експертизи безпосередньо у навчальному закладі, відшкодування витрат на проведення такої експертизи здійснюється за рахунок навчального закладу, що звернувся із апеляцією, в порядку, встановленому МОН.
26. Рішення щодо ліцензування може бути оскаржено в судовому порядку. 
Видача ліцензії
27. МОН оформлює ліцензію протягом 30 днів з дня прийняття рішення МОН про видачу ліцензії.
 МОН робить відмітку про дату прийняття документів, що підтверджують внесення заявником плати за видачу ліцензії. Якщо навчальний заклад протягом тридцяти календарних днів з дня прийняття рішення МОН про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, та/або не звернувся до МОН для отримання оформленої ліцензії, МОН скасовує рішення про видачу ліцензії та визнає таку ліцензію недійсною. 
Продовження терміну дії ліцензії
28. Продовження терміну дії ліцензії на надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, визначених пп. 4.1-4.6 відбувається за результатами акредитації напрямів підготовки та спеціальностей на час дії сертифіката про акредитацію відповідного напряму підготовки, спеціальності. 
29. Продовження терміну дії ліцензії на надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, визначених пп. 4.7, 4.8 здійснюється у порядку, встановленому для її одержання. 

Переоформлення ліцензії
30. Підставами для переоформлення ліцензії є:
зміна найменування навчального закладу (якщо зміна найменування не пов’язана з його реорганізацією);
зміна юридичної адреси навчального закладу.
У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії навчальний заклад зобов’язаний протягом 10 днів подати МОН заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни, а також у випадках, передбачених п. 28, відповідний сертифікат про акредитацію.
МОН протягом 30 днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов’язаний видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.
Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася.
31. Не переоформлена в установлений у п. 30 строк ліцензія є недійсною.

Анулювання ліцензії
32. Підставами для анулювання ліцензії є: 
акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що додавалися до заяви про проведення ліцензійної експертизи; 
акт про порушення навчальним закладом хоча б однієї з державних вимог щодо ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти та/або державних вимог щодо акредитації та/або законодавства у сфері освітньої діяльності; 
рішення про скасування державної реєстрації навчального закладу або припинення навчального закладу; 
акт про невиконання розпорядження про усунення порушень державних вимог щодо ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти та/або державних вимог щодо акредитації та/або законодавства у сфері освітньої діяльності; 
акт про відмову та/або створення перешкод навчальним закладом при проведенні перевірки уповноваженим органом;
акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих навчальним закладом для ліцензування; 
акт про встановлення факту внесення будь-яких виправлень в ліцензії (сертифікаті про акредитацію);
анулювання сертифіката про акредитацію напряму підготовки, спеціальності;
рішення про відмову в акредитації напряму підготовки, спеціальності;
порушення строків, встановлених у п. 16.
33. ДАК здійснює попередній розгляд питання про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати отримання відповідних документів від органів, що здійснюють контроль за дотриманням навчальними закладами державних вимог до надання освітніх послуг у сфері вищої освіти і законодавства у сфері освіти.
Розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється на черговому засіданні ДАК з обов’язковим запрошенням представників навчального закладу.
34. МОН на підставі рішення ДАК приймає рішення про анулювання ліцензії протягом 10 робочих днів з дати отримання відповідного рішення ДАК. 
Рішення МОН про анулювання ліцензії набирає чинності з дня його прийняття. 
Рішення МОН надсилається навчальному закладу протягом 5 днів з дня його прийняття.
35. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку. 
Фінансування проведення ліцензування
 
36. Відшкодування витрат за проведення попередньої експертизи та ліцензійної експертизи, а також переоформлення та видачу дібліката ліцензії здійснюється навчальним закладом у порядку та розмірах, встановлених МОН за погодженням з Мінфіном. 
37. Плата за видачу ліцензії справляється в розмірах:
за спеціальність освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст – у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, що діє на момент видачі ліцензії. 
за напрям підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – у розмірі 1 мінімальної заробітної плати, що діє на момент видачі сертифіката;
за спеціальність освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра – у розмірі 2 мінімальних заробітних плат, що діє на момент видачі ліцензії. 
Плата за видачу ліцензії вноситься навчальним закладом на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України для зарахування надходжень за балансовим рахунком 3111 «Надходження до загального фонду Державного бюджету» плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевого бюджетів (код бюджетної класифікації доходів 14060200, символ звітності 069). 
Відповідальність за порушення цього Положення
38. До навчальних закладів за провадження діяльності у сфері освіти без ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у порядку та розмірах, встановлених законодавством.
39. Шкода, заподіяна навчальним закладом учасникам навчально-виховного процесу через: 
порушення законодавства у сфері освіти, у тому числі шляхом здійснення освітньої діяльності без ліцензії;
не виконання вимог законодавства у сфері освіти, наслідком якого є обмеження або припинення освітньої діяльності, а також анулювання ліцензії, 
підлягає відшкодуванню навчальним закладом за позовами заінтересованих осіб у порядку, визначеному законодавством.
40. Посадові особи МОН та ДАК у випадку недодержання законодавства у сфері освіти відповідають згідно закону. Переглядів: 2624 | Додав Larisa | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Info


Вітаю Вас Гість
Для більших можливостей просимо
Зареєструватися
IP адрес : 54.234.228.185

Новинки

Логін:
Пароль:

Цікаво

Пошук

Друзі сайту

Виховуємо та навчаємо дошкільниківВлащенецька ЗОШ

Статистика

Яндекс.МетрикаОнлайн всього: 6
Гостей: 6
Користувачів: 0


Интернет реклама УБС

Интернет реклама УБС

Интернет реклама УБС